Opći cilj

opći cilj omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada