Skip to content
Udruga Institu Pula

O Institutu

Udruga INSTITUT PULA osnovana je 2002. i trenutno zapošljava 6 osoba na neodređeno vrijeme koje uz bogato iskustvo posjeduju adekvatne stručne kompetencije (med.teh, bacc.paed predškolskog odgoja, ekonomist i bacc.dig.marketing).

Udruga ima 11 aktivnih članova te više od 100 volontera, raspolaže s 3 prostora u Puli i Poreču. Prosječno svake godine ostvaruje više od 10 potpora kroz ugovore o financiranju projektnih i
projektnih aktivnosti. Od 2013. udruga je uvela SOKNO sustav te samoinicijativno uspostavila i primijenila LEAN menadžment u neprofitnoj organizaciji. Uz bespovratne potpore udruga je i redoviti korisnik institucionalne podrške OCD-ovima.

Udruga je do sada provela više od 100 različitih projekata, surađivala je kao partner u provedbi nekoliko europskih projekata te pisanju triju nacionalnih strateških dokumenata. Programi prevencije u školama (zlouporabe droga, krvlju i spolno prenosivih bolesti, počinjenja kaznih djela)
započeli su 2004. g. i kreiraju se sukladno potrebama učenika i trendovima ponašanja. Do danas su osigurali preventivne aktivnosti za više od 50.000 učenika srednjih škola (programi uvršteni su planove svih 24 srednjih škola Istarske županije).

Proteklih godina djelatnici udruge su
angažirani kao vanjski suradnici i na nekoliko fakulteta te redovno sudjeluju u istraživanju zlouporabe novih droga među studentima.
Udruga je svoj prvi dnevni centar osnovala 2013. godine te se aktivno krenula sa radom sa marginaliziranim skupinama. Danas su jedina organizacija civilnog društva u Istarskoj županiji koja, osim Crvenog križa, provodi bilo kakav oblik rada, skrbi i potpore među beskućnicima i jedina organizacija koja provodi tzv. street outreach. Teritorijalno obuhvaća cijelu Istarsku županiju i aktivno radi sa više od 400 korisnika.

Udruga Institut Pula više od 10 godina surađuje sa otvorenim učilištem Diopter te se nedavno uključila u suradnju sa učilištem Studium sa ciljem
razvoja međusektorske suradnje i aktivnog utjecaja na trenutnu kvalitativnu strukturu radnog stanovništva i potencijalne radne snage na području
Republike Hrvatske s naglaskom na aktivaciju marginaliziranih skupina društva. U sklopu pripreme projektnog prijedloga udruga je također
pokrenula suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Pula sa ciljem kreiranja sveobuhvatnog projektnog prijedloga koji
svojim aktivnostima pruža konkretni doprinos ciljanoj skupini projekta u jačanju njihovih vještina, znanja i kompetencija i aktivacije u društveni
život na području Istarske županije.